Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji w Iławie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 16.00. 
 
Komenda Powiatowa Policji w Iławie
 
ul. Wiejska 4, 14-200 Iława
 
fax. 47 73 262 69
 
 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46)).

Skagi i wnioski składać można osobiście w dniach roboczych, w godzinach urzędowania (7:30-15:30). W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje p. o. Specjalisty Zespołu ds.Ochrony Informacji Niejawnych, Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Iławie asp. szt. Lucyna Kanicz - pokój 108

ponadto moża je złożyć w formie elektronicznej na adres:

email: komendant@ilawa.ol.policja.gov.pl. 

lub

 skargi@ol.policja.gov.pl


Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi -  stanowisko organu.  Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego. Działanie zgodnie z właściwością oraz odpowiedzialność za naruszenie tej zasady ustawowej określa art. 223 kpa. Z kolei w myśl art. 228 kpa skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, przy czym właściwość organów do rozpatrzenia skargi powinna być ustalana według jej treści, a nie np. według okoliczności, które spowodowały jej wniesienie.

Przekazanie skargi zgodnie z właściwością wynika wprost z brzmienia art. 231 kpa, jak również daje wyraz zasadzie odformalizowania, zgodnie z którą jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym stronę, albo wskazać mu właściwy organ. Przepis art. 231 kpa nie przewiduje, więc możliwości wydania przez organ niewłaściwy jakiegokolwiek aktu lub dokonania innej czynności.

 

                        WAŻNE:

  • Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
  • Skargę w imieniu innej osoby można złożyć za jej zgodą udokumentowaną pisemnie. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez rozpoznania, odpowiedzi nie otrzymuje wówczas osoba, która złożyła taką skargę.
  • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawia się bez rozpoznania. Adres do korespondencji nie jest tożsamy z adresem elektronicznym.
  • Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Data wpływu skargi
    do organu właściwego do jej załatwienia rozpoczyna bieg terminu jej rozpatrzenia.
  • Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, ponieważ byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.
  • W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia – może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
 
Jeśli masz wątpliwości, co do trybu sprawy z jaką chcesz się zwrócić do Policji możesz skorzystać z Wojewódzkiej Informacji Policyjnej dostępnej pod nr tel 47 73 144 44.
 
Skargi na działalność Policji można  kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:   
 
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
 
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: (+ 48) 22 55 17 760, (+ 48) 22 55 17 811
centrala: (+ 48) 22 55 17 700
 
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat: (+ 48) 58 764 73 02
fax. (+ 48) 58 764 73 03
 
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon: (+ 48) 32 72 86 800
fax: (+ 48) 32 72 86 823
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 - 17.00
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat: (+ 48) 71 34 69 115
fax. (+ 48) 71 343 43 25
 
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
środa w godz. 10.00 - 17.00
 
Linki: 
Strona główna RPO: http://www.rpo.gov.pl
Formularz elektroniczny: http://www.rpo.gov.pl/wniosek
 
Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp