"Niebieska karta" i co dalej - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Niebieska karta" i co dalej

Tylko w ciągu jednej doby policjanci z Iławy zatrzymali 2 osoby podejrzane o znęcanie się nad swoimi bliskimi, natomiast u trzeciej rodzinie została wszczęta procedura niebieskiej karty. Wśród nich byli 49 - latek, który awanturował się ze swoją byłą żoną, był wobec niej agresywny i jej groziła, 56 – latek, który wyzywał swoją żonę oraz 31 - latek, który znęcał się nad swoimi rodzicami . W każdym przypadku funkcjonariusze założyli "Niebieską Kartę". Prokurator może zastosować dozór policyjny, tymczasowo aresztować sprawcę przemocy, nakazać opuszczenie mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub orzec zakaz zbliżania się sprawcy do pokrzywdzonych.

Prawie  każdego dnia funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie  zatrzymują osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc wobec swoich najbliższych. Każda z tych rodzin obejmowana jest procedurą tzw.„Niebieskiej Karty”. Od początku roku do końca maja w Iławie i na terenie powiatu policjanci założyli ich już 93 . Każdego dnia przybywają kolejne. W wielu przypadkach sprawy kończą się postawieniem sprawcy przemocy, zarzutów o znęcanie, dozorem czy wręcz aresztem.

Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj wśród 2 osób zatrzymanych przez policjantów znalazł się 49-latek. Mężczyzna znajdując się pod znacznym działaniem alkoholu, badanie alkomatem podczas osadzania w policyjnej celi wskazało 2,9 promila alkoholu w organizmie, wyzywał swoją żonę, groził jej pozbawieniem życia oraz uderzył w twarz. W trakcie czynności okazało się, że 49 – latek od dłuższego czasu znęca się nad swoją byłą żoną i był już karany za znęcanie się nad swoją rodziną. W związku z powyższym policjanci założyli „Niebieską kartę”.

Natomiast w Iławie policjanci interweniowali w domu 56 – latka. Jak się okazało mężczyzna znajdując się pod działaniem alkoholu znęca się nad swoją żoną psychicznie, wyzywa ją, poniża, oskarża. W związku z powyższym policjanci zatrzymali 56 – latka i osadzili w policyjnej celi. W rodzinie założona została "Niebieska Karta".  

Natomiast inny mieszkaniec Iławy zdecydował się poprosić o pomoc policjantów kiedy to jego 37 - letni syn po raz kolejny wszczął awanturę. Policjanci ustalili, że mężczyzna od dłuższego czasu znęca się nad swoim tatą, wyzywa go, słucha głośno muzyki, oskarża, krytykuje, ciągle niepokoi, krzyczy. Okazało się, że w mieszkaniu przebywa również mama sprawcy, która jest osobą leżącą. Funkcjonariusze również w tej rodzinie wszczęli procedurę  "Niebieskiej Karty".  

„Niebieska karta”  założona i co dalej?

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce jedzie patrol policji, w dużej ilości przypadków uruchomiona zostaje procedura „Niebieskiej Karty”. Zatrzymanie sprawców przemocy stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego to czynność, która pozwala szybko i skutecznie odizolować sprawcę od pokrzywdzonych. W przypadku gdy policjanci stwierdzą, że doszło do popełnienia przestępstwa, wszczynane zostaje postępowanie przygotowawcze przeciwko sprawcy przemocy. Za każdym razem osoby pokrzywdzone dowiadują się gdzie mogą i powinni szukać dalszej pomocy. Ale nie tylko z nimi prowadzone są rozmowy. Także sprawca przemocy zostaje poinformowany o konsekwencjach prawnych fizycznego i psychicznego znęcania się. W tym delikatnym obszarze, jakim jest przemoc wobec najbliższych, działania policyjne wspierane są przez kuratorów, pracowników socjalnych, lekarzy, ratowników medycznych.

Jak działa system pomocy?

W chwili stwierdzenia przemocy w rodzinie Niebieską Kartę może założyć policjant ale także kurator, pracownik socjalny, przedstawiciel oświaty, służby zdrowia. To właśnie te wszystkie podmioty współpracują razem realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych. W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” przez przedstawiciela jednego z pięciu uprawnionych z mocy ustawy do tego podmiotów kopia formularza pozostaje u wszczynającego, oryginał zostaje przekazany w ciągu 7 dni do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący Zespołu po otrzymaniu „Niebieskiej Karty” w ciągu 3 dni zobowiązany jest przekazać ją członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej. Grupa robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ustala termin spotkania i w pierwszej kolejności na spotkanie zaprasza osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Po dokonaniu oceny sytuacji w rodzinie i w obecności tej osoby wypełniany jest formularz Niebieska Karta C.

Niestawiennictwo ofiary przemocy na spotkanie grupy nie wstrzymuje prac grupy lub zespołu. Następnie ustalane jest kolejne spotkanie grupy, na które zapraszana jest osoba wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. W obecności tej osoby wypełniany jest formularz Niebieska Karta D. Jeżeli ofiarą przemocy w rodzinie jest dziecko, działania z jego udziałem powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa. Na spotkania zespołu lub grupy dziecko nie jest zapraszane. O sytuacji małoletnich ofiar przemocy zostaje poinformowany sąd rodzinny.

Zakończenie procedury możliwe jest jedynie w przypadku ustania przemocy w rodzinie, po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.

Co czeka sprawcę?

Wprowadzone przepisy umożliwiają szybką i skuteczną izolację sprawców przemocy od osób pokrzywdzonych.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Nr 125, poz. 842). wprowadziła nowe środki ochrony osób pokrzywdzonych.

Oprócz tymczasowego aresztowania, prokurator może nakazać sprawcy opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Środek ten jest orzekany z urzędu lub na wniosek policji na okres do trzech miesięcy. Istnieje również możliwość orzeczenia zakazu zbliżania się na określoną odległość sprawcy do osoby pokrzywdzonej.